Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

ÇİFT ANADAL/YANDAL PROGRAMI

Çift Anadal/Yandal programı Mühendislik Fakültesinde  bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları taktirde; ikinci bir eğitim-öğretim dalında da lisans diploması olmak üzere iki ayrı diploma almalarını veya ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim dalında bilgilenmelerini sağlamaktadır.
İkinci anadalı başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait lisans diploması ve yandal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere o dal ile ilgili bir sertifika verilir.

ÇİFT ANADAL BAŞVURU KOŞULLARI (ÇAP),

 

Lisans eğitimi alan öğrencilerin kendi bölümleri dışında bir bölümün derslerini asıl aldığı derslerle eş zamanlı olarak alıp bu dersleri başarıyla tamamlaması durumda mezun olduğu zaman çift lisans diplomasına sahip olmasını sağlayan bir programdır. Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerin asıl eğitim gördükleri lisans programından başarısız olmaları durumda Çift Anadal programıyla ilişkileri kesilir. Öğrencilerin iki daldan da başarılı bir şekilde mezun olabilmeleri için öncelikle asıl eğitim gördükleri programı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

 

Genel şartlar

1. Çift anadal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, bağlı bulunduğu fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur.

2. Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

3. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. 

4. Öğrenci, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında başvurabilir.

5. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 3,00 olması şartı aranır.

6. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

7. Çift anadal programına başvurular, kontenjandan fazla olması halinde, başarı not ortalamasına göre sıralama yapılır. Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve fakülte/yüksekokul kurullarının onayı ile kesinleşir.

8. Anadal lisans programından mezun olamayan öğrencilere kayıtlı olduğu ve mezuniyet koşullarını sağladığı çift anadal programının diploması verilmez. 

9. Anadal programından mezun olan öğrenci, kayıtlı olduğu ve mezuniyet için gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde çift anadal programının diplomasını almaya hak kazanır ve “Çift Anadal Diploması” düzenlenir

10. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak, çift anadal ikinci lisans programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ek sürede öğrenci, katkı payını ödemeye devam eder.

11. Anadal lisans programını bitiren öğrenci çift anadal programına devam ederken yüksek lisans programına kaydını yaptırabilir. Bu durumda yüksek lisans programı öğrenci katkı payını da öder.

12. Anadal lisans programında not ortalaması 2,00’ın altına düşen öğrencinin çift anadal ikinci lisans programından kaydı silinir.  

13. Çift anadal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir.

14. Çift anadal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı veya başka bir çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramaz. 

15. Çift anadal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu derslerden sorumlu değildir.

16. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler

1. Başvuru Formu (Mühendislik Fakültesi Web sayfasının öğrenci Formları Başlığı Altında Yer Almaktadır.)

 

2. Transkript

 

 

YANDAL

 

Bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin başka bir bölümün bazı derslerini eş zamanlı olarak alıp başarı ile tamamladıktan sonra bir yandal sertifikası almalarına olanak sağlayan sistemdir. Yan dal programının amacı, ana dal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını ve sertifika almalarını sağlamaktır. Öğrencilerin asıl eğitim gördükleri lisans programından başarısız olmaları durumda Yandal programıyla ilişkileri kesilir. Ana dal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye yan dal programı sertifikası verilmez.

Üniversitemizde; Fen Edebiyat Fakltesi ve Mühendislik Fakültesi'nde Yandal eğitimi verilmektedir.

 

YANDAL BAŞVURU KOŞULLARI

 

1. Yan dal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur.  

2. Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

3. Öğrenci, yan dal lisans programına, ana dal lisans programının en erken 3. en geç 6. döneminin başında başvurabilir.

4. Öğrencinin başvuru sırasında ana dal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

5.  Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün fakülte/yüksekokul yönetim kurullarının onayı ile kesinleşir.

6.  Bir öğrenci aynı anda iki yandal programına kayıt yaptıramaz.

7.  Öğrencinin yan dal programındaki akademik başarısı için ayrı bir sertifika düzenlenir.

8.  Öğrencinin yan dal programındaki durumu, ana dal programındaki mezuniyetini etkilemez.  

9.  Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrencinin yan dal programındaki başarısızlığı ana dal lisans programı diploması almasına engel değildir.

10. Yan dal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir.

11. Yan dal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı veya başka bir yan dal programına kayıt yaptıramaz.

12. Yan dal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu derslerden sorumlu değildir.

13. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler

 

1.    Başvuru Formu (Mühendislik Fakültesi Web sayfasının öğrenci Formları Başlığı Altında Yer Almaktadır.)

2.    Transkript

 

 

 

Başvuru tarihleri: 11-14 Eylül 2018

Başvuru  Değerlendirme Tarihleri: 17-18 Eylül 2018

Sonuçların Açıklanması : 19 Eylül 2018

 

Kayıt Tarihleri: 20-21 Eylül 2018

Başvuru yeri : Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

 

 NOT: Posta ile yapılacak başvurular Mühendislik Fakültesi Dekanlığına gönderilecektir. Başvuru evrakının postada kaybolması veya başvuru süresi geçtikten sonra ilgili Birime ulaşması halinde sorumluluk öğrenciye aittir.


11 Eylül 2018